Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2014

Årsmöte 2014

Årsmötet hålls torsdagen den 24/4-14 kl.18.30 i cafeterian eller matsalen beroende på hur många som kommer. Hoppas du har möjlighet att dyka för att vara med och påverka föreningens verksamhet. Förutom rena årsmötesfrågor kommer Björn eller Maria att bl a berätta om MD kollot som gick av stapeln ett dygn i början av september förra året och som förhoppningsvis kommer genomföras även detta år. MD kollot omfattar hela MD profilen, dvs åk 6-9 är ett exempel på en aktivitet som möjliggjorts genom ekonomis stöd från föräldraföreningen.

Vi bjuder på fika så maila gärna mdstyrelsen@friskola.nu så vi vet hur mycket som ska bakas 😃

___________________________________

dagordning:

1. Fråga om mötet blivit behörigt kallat

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande ska justera protokollet, samt vara rösträknare.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Föredragning av revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

9. Val av A. Ordförande för en tid av 1 år B. Val av 2 suppleanter

10. Val av en revisor och revisorssuppleant.

11. Val av minst 2 ledamotar till valberedningen  för tid av 1 år, av dessa ska en vara sammankallande.

12. Inkomna motioner (ska senast vara styrelsen tillhanda 1 månad före årsmötet.

13. Övriga frågor

Read Full Post »